Dossiers

In de dossiers staat informatie over inhoudelijke onderwerpen die in veel gemeenten spelen.

Aardgasvrije wijk

Aardgasvrije wijken

In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het aardgas af zijn. Een enorme opgave, waarin gemeenten een centrale rol spelen. Als raadslid krijg je daar nu al mee te maken.

Beheer openbare ruimte

Beheer Openbare Ruimte

De gemeente is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De raad bepaalt op welk kwaliteitsniveau dat gebeurt.

Bodemdaling

Bodemdaling

Bodemdaling leidt tot funderingsproblemen voor particulieren en verzakkingsrisico’s voor de gemeentelijke infrastructuur. Wat is de rol van de gemeente om dit te voorkomen of te beperken?

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

Inwoners denken, doen en beslissen steeds actiever mee in de gemeente. Wat zijn de regels en mogelijkheden daarvoor? En wat betekent het voor je werk als raadslid?

Cultuur - Kennispunt Lokale politieke partijen

Cultuur

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor een bibliotheekvoorziening en lokaal erfgoed en kan daarnaast kiezen hoe zij bewoners met kunst en cultuur laat kennismaken, bijvoorbeeld met theater, tentoonstellingen en cultuureducatie.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Gemeenten zijn medeverantwoordelijk voor de dieren binnen hun grenzen. Wat betekent dat precies?

eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. De gemeente speelt een rol in de aanpak ervan.

Geluid

Geluid

De overheid stelt regels om geluidsoverlast te beperken. De meeste van die regels gaan op in de Omgevingswet. Gemeenten spelen een rol in de uitvoering daarvan.

Grondbeleid

Grondbeleid

Grondbeleid helpt om lokale ruimtelijke doelstellingen als woningbouw of recreatiegebied te realiseren. Hoe krijg je als raadslid zicht op de kansen en risico’s van het grondbeleid?

Huisvesting statushouders

Huisvesting statushouders

Gemeenten krijgen per half jaar van het Rijk een taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsvergunning – statushouders – te huisvesten.

Inburgering

Inburgering

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. De rol van gemeenten bij inburgering wordt de komende jaren versterkt.

Toegankelijkheid

Inclusie en toegankelijkheid

In een inclusieve gemeente kunnen alle inwoners meedoen. Gemeenten moeten een plan opstellen om inclusie en toegankelijkheid te bevorderen.

Jeugdhulp

Jeugdhulp

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gemeenten zijn verplicht om jongeren hulp en ondersteuning te bieden.

Klimaatverandering

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering leidt tot extremer weer. Dat kan op den duur maatschappelijke en economische schade veroorzaken. Wat kun je als gemeente doen om dat te voorkomen?

Dossier Landbouw | Lokale Politieke Partijen

Landbouw

De landbouw moet verduurzamen en speelt een cruciale rol in de strijd om de schaarse ruimte in ons land. Welke invloed heeft de gemeente hierop?

Lokale media

Lokale media

Lokale media informeren inwoners en houden politici en bestuurders scherp. De gemeenteraad heeft een verantwoordelijkheid voor het in stand houden van deze media.

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Schone lucht is belangrijk voor mens en natuur. Gemeenten kunnen veel doen om de luchtkwaliteit voor hun inwoners te verbeteren. 

Daklozenopvang

Maatschappelijke opvang/Daklozenopvang

Het aantal daklozen en zwerfjongeren in Nederland neemt toe, en niet alleen in de grote steden. Hoe is de maatschappelijke opvang in uw gemeente georganiseerd en wat zijn de knelpunten?

Omgevingswet

Omgevingswet

Hoe bereid je je als raadslid voor op de Omgevingswet die op 1 januari 2022 van kracht wordt? Dit kennisdossier zet de belangrijkste informatie daarover op een rij.

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit kan de lokale samenleving ontwrichten. Wat is het precies en wat kunnen gemeenten ertegen doen?

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is een grondrecht. Wat zijn de verantwoordelijkheden van gemeenten?

Participatiewet

Participatiewet

Hoe help je als gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk? Daarover lees je in dit kennisdossier Participatiewet.

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Alle kinderen moeten naar een school kunnen die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Scholen hebben hiervoor een zorgplicht. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om scholen daarbij te ondersteunen.

Raadsbreed akkoord

Raadsbreed akkoord

Steeds meer gemeenten kiezen na verkiezingen voor een raadsbreed akkoord in plaats van voor een klassiek coalitieakkoord. Hoe werkt dat en wat zijn de voordelen?

Referendum

Referendum

Een referendum organiseren in je gemeente: wat zijn de spelregels en hoe pak je dat aan?

Regionale Energie strategie

Regionale Energie Strategie (RES)

In 30 regio’s maken gemeenten, provincie en waterschappen samen een Regionale Energiestrategie (RES). In dit kennisdossier staat hoe dat werkt.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Steeds meer mensen met problematische schulden hebben geen schuldhulp. Er wordt gewerkt aan een wetswijziging waardoor gemeenten schulden eerder kunnen signaleren.

Sport

Sport

Door mogelijkheden om te sporten aan te bieden en de openbare ruimte slim in te richten, kan de gemeente inwoners stimuleren meer te bewegen en te sporten.

uitdaagrecht

Uitdaagrecht (Right to Challenge)

Bij uitdaagrecht kunnen inwoners of maatschappelijke organisaties de gemeente vragen taken aan hen over te dragen als zij denken die beter of goedkoper te kunnen uitvoeren. Het kabinet wil het ‘uitdaagrecht’ een sterkere wettelijke basis geven.

Vakantieparken

Vakantieparken

Veel Nederlandse vakantieparken worden allang niet meer gebruikt waarvoor ze waren bedoeld.

Veiligheid | Lokale Politieke Partijen

Veiligheid

Inwoners moeten zich veilig voelen in hun gemeente. De raad stelt het veiligheidsbeleid van de gemeente vast en controleert de uitvoering.

Vuurwerk

Vuurwerk

Vanaf de jaarwisseling 2019-2020 mogen gemeenten vuurwerk in de hele gemeente verbieden, als zij vinden dat dit nodig is om gevaar, schade of overlast te voorkomen.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Welke gevolgen heeft dat voor gemeenten?

Woonbeleid

Woonbeleid

In de meeste regio’s zijn te weinig woningen. Gemeenten hebben invloed op hun lokale voorraad aan koopwoningen en betaalbare huurwoningen.