Burgemeestersbenoeming

Burgemeesters worden bij Koninklijk besluit benoemd. De gemeenteraad speelt in de procedure op een aantal momenten een rol. De selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duurt in totaal ongeveer 8 maanden. Vanwege de privacy van de kandidaten is de procedure vertrouwelijk, dat betekent dat je als raadslid niet met derden over de kandidaten of over de gesprekken kunt praten. Ook kun je buiten de procedure om geen aparte gesprekken voeren of informatie geven aan kandidaten.

Stappen burgemeestersbenoeming

De procedure voor een burgemeestersbenoeming bestaat uit de volgende stappen.

  1. De gemeenteraad stelt een profielschets op voor de nieuwe burgemeester en bespreekt deze met de commissaris van de Koning in een vergadering van de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in.
  2. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning.
  3. De sollicitant schrijft een brief gericht aan de Koning en stuurt deze naar de commissaris van de Koning.
  4. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten.
  5. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad en stelt daarna de selectie vast.
  6. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten en brengt daarna gemotiveerd advies uit aan de raad.
  7. De gemeenteraad bespreekt in een besloten vergadering het advies met de vertrouwenscommissie en stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de twee beste kandidaten in volgorde van voorkeur. Alleen de naam van de bovenste kandidaat wordt openbaar gemaakt; de tweede naam blijft geheim.
  8. De gemeenteraad stuurt de aanbeveling aan de minister van BZK. Het ministerie screent de eerst aanbevolen kandidaat.
  9. De kandidaat spreekt met de minister van BZK. De minister draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor bij de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.
  10. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeenteraad.

 

Op 20 november 2018 stemde de Eerste Kamer ermee in dat de benoemingsprocedure uit de grondwet verdwijnt. Doordat niet langer in de grondwet staat dat de burgemeester door de regering wordt benoemd, kan er een wetswijziging ingediend worden die het mogelijk maakt de burgemeester rechtstreeks te kiezen.

 

Meer informatie

Algemene informatie Rijksoverheid over burgemeestersbenoeming Handreiking Rijksoverheid benoeming en herbenoeming burgemeester